Terms and conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden van AAVOS International bvba te Diksmuide.

1. Toepasselijkheid en afwijkingen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te kennen en te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, hebben onze eigen verkoopsvoorwaarden steeds voorrang op de voorwaarden van de klant.

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. Offerte en orderbevestiging.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting; Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan;

Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na datum van bevestiging.

3. Monsters, beschrijving, … enz.

Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderde beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of te betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

Evenzo kunnen wij, behoudens andersluitende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of dezes afnemer bestemd werden.

4. Leveringstermijnen.

Tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend.

Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout van de leidende organen van onze vennootschap, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden.

Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze orderleveranciers, enz. Deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het rechte hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.

5. Transport, risico en afneming.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds op fabriek of depot, naar onze keuze, en is het transport steeds voor rekening van de koper. Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats, franco of Fob verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de koper.

Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzonder bedongen termijn gebeurt, zijn wij gerechtvaardigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuzes hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtvaardigd zijn, behalve de koopprijs alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen; In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verkoop. (2)

6. Eigendomsbehoud.

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele koste, rente en penaliteit, heeft voldaan.

De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken: meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

7. Stellen van zekerheid en schorsing van levering.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te eisen.

Zolang de garantie niet gesteld geworden is, zijn wij gerechtvaardigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan geworden is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds ontvangen leveringen.

8. Garantie en klachten.

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende acht dagen en tegen onzichtbare gebreken gedurende zes maanden. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Lokeren.

Nochtans zal elke garantie komen te vervallen: in geval van zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, in geval van onzichtbare gebreken, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.

Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kostenloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn.

Ruimere aanspraken kunnen slechts dan tegen ons geldend gemaakt worden indien het gaat om verborgen gebreken en bewezen wordt dat deze de leidende organen van onze vennootschap bekend waren. Geen garantie is voorzien voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn of voor schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/ of onoordeelkundige montage.

9. Garantie en voortverkoop.

In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken.

In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen, weldanig ook, van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht ter zake van het gekochte en die de perken zouden overschrijven van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

10. Prijzen.

Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan -zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen, verhoging van de prijs der grondstoffen, verhoging van de door onze leveranciers aangerekende prijzen of ingevolgde weldanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtvaardigd zijn deze stijging aan onze koper door te rekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 10%. Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te kunnen maken.

11. Betaling.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden te Lokeren, zonder kosten voor ons en zonder korting, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De niet- betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar. DE betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indien van een zelfs klaarblijkend gegronde klacht betreffende de onderwerpelijke of andere goederen.

12. Wanbetaling.

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege een opbrengen van 15% per jaar, vanaf factuurdatum. Bovendien zal elk vervallen bedrag, dat niet betaald geworden is op de overeengekomen vervaldag van rechtswege vermeerderd worden met 15%, met een minimum van €37.18 ter forfaitaire en onverminderbare vergoeding van onze buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd de ons bovendien toekomende rechtsplegingvergoeding en gerechtskosten. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag, maakt onze andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar;

13. Verbreking.

Het hierboven bedongen houdt geen verzaking min aan ons recht om, in geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge een welkdanig fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons, wegens uitgezette kosten en gedorven winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij mochten te maken hebben om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

14. Bevoegdheid.

Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

Conditions générales de vente de AAVOS International bvba a Diksmuide.

1. Application et dérogations.

Les présentes conditions générales de vente s’ appliquent à toutes les commandes qui nous sont faites. Le client est cencé de les connaître et de les accepter par le seul fait de sa commande.

A moins qu’ autrement à ces conditions de vente, même figurant sur des documents émanant du client ou de nos représentants, ne nous sont opposables que moyennant confirmation écrite de notre part.

2. Offres et confirmations de commandes.

Sauf stipulation écrite contraire, nos offres ne valent qu’à titre de simples renseignements. Toute commande remise par lui engage le client, mais ne nous engage qu’ après confirmation de notre part.

Toute réclamation en raison d’inexactitudes éventuelles ou prétendues de notre confirmation de commande doivent, à peine de forclusion, nous parvenir dans la huitaine de la confirmation.

3. Echantillons, descriptions, etc.

A moins qu’il n’en ait été stipulé autrement par écrit, nos échantillons, dessins, mesurages, poids et autres données ne constituent que des descriptions approximatives de nos produits, de sorte que le client ne pourra jamais faire état d’éc arts éventuels, quelle que soit leur nature, pour refuser la fourniture ou le paiement ou pour exiger l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat ou de quelconques dommages -intérêts.

A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit, nous ne saurions être tenus en quelque manière que ce soit pour ce soit pour ce qui concerne l’usage de nos produits à des fins spéciales et nous excluons toute responsabilité de ce chef.

4. Délais de livraison.

Les délais de livraison indiqués par nous sont toujours approximatifs et ne comportent pour nous aucun engagement, à moins qu’il n’en ait été convenue autrement par écrit.

Même dans ce dernier cas, et sauf faute grave dans le chef de organes dirigeants de notre société, l’acheteur  ne peut, lorsque la livraison subit un retard, prétendre à indemnisation qu’à la condition que celle-ci ait été fixée par écrit et anticipativment, le montant de cette indemnité ne pouvant cependant jamais excéder 10% du prix global.

Même au cas ou un délai de livraison obligatoire, assorti d’une pénalité, aurait été convenue, des circonstances exceptionnelles telles que guerre, trouble civils, incendies ou autre destructions, paralysie totale ou ailleurs, dérangement ou échec de la production, manquements de nos sous- traitants ou fournisseurs, etc… -cette énumération n’étant pas limitative – nous conférons toujours le droit soit de suspendre la livraison jusqu’à ce que les circonstances considérées aient oris fin, à charge de livrer ensuite dans le délai convenu, soit de renoncer au marché, dans que dans un cas comme dans l’autre, l’acheteur puisse faire voir un droit quelconque l’indemnisation.  

5. Transport, risques et enlèvement.

Sauf convention écrite contraire, toutes nos livraisons s’effectuent au départ de nos usines ou entrepôts, à notre cois, le transport étant charge de l’acheteur.

Les marchandises de stipulation voyagent toujours aux risquent de l’acheteur, même lorsque un autre lieu de livraison ayant été convenu, nous vendons franco au Fob. A moins de stipulation écrite fixant un autre délai, les marchandises vendues doivent être enlevées au plus tard dans les 15 jours de leur mise à la disposition de l’acheteur.

Faute d’enlèvement dans ce délai spécialement convenu, nous serons en droit, sana mise en demeure préalable et à notre choix, soit de facturer da marchandise vendue et d’en demander le paiement, soit de considérer la vente comme résolue de plein droit. Dans la première éventualité les marchandises seront entreposées pour le compte et aux risques de l’acheteur en nos magasins ou chez des tiers et nous serons en droit de porter en compte à l’acheteur, outre le prix de vente, tous les frais découlant de cette mesure.

Dans la seconde éventualité, l’acheteur nous sera redevable d’une forfaitaire et irréductible égale à 30% du prix de vente.

6. Réserves de propriété.

La propriété de marchandises vendues ne passe à l’acheteur qu’après acquittement des sommes totales dont il nous est redevable du chef livraison, y compris les frais éventuels, intérêts et pénalités.

L’acheteur ne pourra donc en aucune manière disposer des marchandises qui n’auraient pas encore été intégralement payées : plus particulièrement, il ne pourra en transférer la propriété à des tiers ou les donner en gage.

7. Constitution de garantie et suspension de la livraison.

Indépendamment des conditions de paiement convenus, l’acheteur nous autorise à exiger à tout moment – c’est-à-dire avent de livrer ou de poursuivre la livraison – une garantie bancaire pou l’exécution par lui de ses obligations de paiement.

Aussi longtemps que l’acheteur n’aura pas constitué cette garantie, nous serons en droit de suspendre toute livraison subséquente. Il en sera de même aussi que l’acheteur n’aura pas satisfait à ses obligations de paiement relatives à des relatives à des livraisons déjà effectuées.

8. Garanties et réclamations.

Nos marchandises sont garanties contre les défauts apparents pendant 8 jours et contre les défauts non apparents, pendants 6 mois à moins qu’une durée n’ait été stipulée par écrit. Le délai de garantie applicable court à dater du jour ou les biens ont été livrés ou auraient dû être enlevés.

Les réclamations ne seront recevables qu’à condition d’être adressées pendant ce délai, par lettre recommandée, à notre bureau de Lokeren.

Aucune garantie cependant ne sera accordée : en cas de défaut non apparent, si les marchandises ont déjà été travaillées ou transformées : en cas de défaut non apparent, si le mode d’emploi indiqué par nous n’a pas été suivi ou si les marchandises n’ont pas été utilisées ou manipulées d’une manière adéquate.

Si la réclamation est reconnue justifiée, nos obligations se limiteront exclusivement au remplacement ou à la réparation gratuite des marchandises livrées ou de leurs pièces défectueuses, sans que nous puissions être tenus à une indemnité quelconque, de quelque chef que ce soit.

L’acheteur ne pourra demander une indemnisation plus étendue que s’il agit de vices non apparents dont il serait avéré qu’ils étaient connus des organes dirigeants de notre société. Aucun garantie ne peut être accordé sur les pièces de recharge qui sont étaient connus des organes dirigeants de notre société. Aucun garantie ne peu être accordé sur les pièces de rechange qui sont soumises à l’usure ou pour tout dégât occasionné par une erreur ou par mauvaise utilisation ou montage.

9. Garantie en revente.

En cas de revente, l’acheteur s’engage à rendre opposables à son propre client nos conditions de garantie générales et particulières.

En tout état de cause, l’acheteur nous garantit de toutes les conséquences généralement quelconques des prétentions que son client dirigerait contre nous relativement aux marchandises vendues et qui excéderaient les limites des prétentions que notre acheteur lui-même pourrait formuler à notre égard.

10. Prix.

Au cas ou pendant la période comprise entre notre confirmation de commande et le moment de son exécution – quand bien même celui-ci se situerait après l’expiration du délai de livraison convenu, sans que ce retard soit imputable à une faute grave des organes dirigeants de notre société -nos prix augmenteraient par suite de modifications dans le cours des changes, augmentations salaires, du prix des matières primères, des prix calculés par nos fournisseurs ou par suite de toutes mesures généralement quelconques prises par les autorités nationales ou étrangères, nous serons en droit de porter cette augmentation en compte l’acheteur devait être supérieure à cette dernière limite, l’acheteur aurait la faculté de renoncer au marché, sans pouvoir prétendre, dépendant, à une quelconque indemnisation ;

11. Paiements.

A moins de stipulations écrites contraires, le paiement devra se faire à Lokeren sans frais pour nous, net, sans escompte, taxes comprises, au plus tard endéans les 30 jours de la date de facture.

Au cas ou la livraison serait effectuée en deus ou plusieurs fractions, chaque livraison partielle sera facturée séparément. Le défaut de paiement l’ échéance d’une traite acceptée rend exigibles de plein droit  toutes nos autres créances sur l’acheteur. Les réclamations, même manifestement justifiées, nu suspendent point les obligations de paiement de l’acheteur quand aux livraisons en questions ou à d’ autres livraisons.

12. Défaut de paiement.

Tout montant non payé à l’échéance sera augmenté de plein droit de 15% avec un minimum de €37.18, à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible pour nos frais d’encaissement extra -judicaires, sans préjudice des frais judiciaires et indemnités de procédure nous revenant, notre débiteur conservant cependant le droit de solliciter des délais de paiement selon l’article 1244 du code civil. Suite au non-paiement d’une facture à l’échéance, toutes nos autres factures seront plein de droit directement exigibles.

13. Résolution.

Les stipulations qui précédent n’emportent aucune renonciation à notre de réclamer à notre convenance, en cas de non-paiement, la résolution de la vente avec allocation de dommages- intérêts.

Au cas ou une vente serait résolue en tout ou en partie par suite d’une faute quelconque ou d’un manquement de l’acheteur, celui-ci nous sera  redevable pour les frais exposes et la perte subie par nous, d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 30% du montant de la vente ou de la partie résolue de celle-ci, sans préjudice de notre doit de réclamer le remboursement des frais que nous devrions exposer pour entrer en possession des biens et les remettre dans leur état originaire.

14. Attribution de compétence.

Toutes les contestations auxquelles la présente conventions pourrait donner lieur seront exclusivement soumises à la juridiction des tribunaux de Dendermonde.

[whatsapp phone="+32496164798" blank="true"]Whatsapp contact[/whatsapp]
Translate »